top of page

אותות ותעודות הוקרה 

נוהל טיפול בהענקת אותות השר ותעודות הוקרה של ההתאגדות

א.  חברי הוועדה:

 • פרופ' אברהם אלכסנדרוביץ – יו"ר הוועדה

 • מהנדס אמיל קויפמן – יו"ר ההתאגדות

 • מהנדס אלישע אקשטיין

 • מהנדס לזר פוקס

 • מהנדס ולדימיר נמירובסקי

 • מהנדס אבי מנשה

 • מהנדס מיכאל ביקסון

 

 ב. תחומי הטיפול באחריות הוועדה

 • הפצת  קול קורא עבור קבלת המלצות דרך המדיה התקשורתית העומדת לרשות ההתאגדות.

 •  פניה  לקבלת המלצות מחברי המועצה ההנדסית.

 • מיון ההמלצות והחלטה כפי שיתואר בהמשך.

 • קבלה ממשרד ההתאגדות  טבלת קריטריונים הנגזרת מהשתפות הפעילה של המועמד.

 • שמירת קשר עם המועמד הנבחר, שליחת  הודעות  והנחיות בהתאם.

 • טיפול בהכנת תעודה ומגן לכל מועמד, תכננון  טקס הענקת תעודות ההוקרה, הנחיות ולווי מארגני הטקס.

 • טיפול בהענקת תעודת "חבר התאגדות בכיר" אשר תוענק פעמיים בשנה על פי קריטריונים שפורסמו.

הערות חשובות:

1.בכל מקום שרשום מהנדס הכוונה לחבר בהתאגדות כמוגדר בתקנון ההתאגדות.

2.חלקים מנוהל זה מנוסכים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד כל האמור כאן מיועד לנשים וגברים כאחד.

 

ג. קריטריונים להגשת המלצה ולבחירת מועמד לתואר עמית כבוד מטעם ההתאגדות

1 תנאים למועמד מתאים:

 • מהנדס הפועל בלפחות אחד מהמקצועות הבאים: הנדסת חשמל, הנדסת אלקטרוניקה, אנרגיה, המרת אנרגיה,  ו/או כל תחום אחר מהתחומים המוגדרים בתקנון ההתאגדות.

 • בעל שיעור קומה מקצועי  וניסיון רב שנים, תורם לקידום מקצוע החשמל בכלל ולרבות  פעילות רבה במקום עבודתו להכשרת מעשית  של דור המשך, הכנת הוראות, נהלים ושיטות עבודה.

 • משתתף בפעילות  ובכנסים של ההתאגדות.

 •  פעיל  במוסדות ההתאגדות, באחד ו/או יותר מהחוגים  מהועדת ו/או פורומים של ההתאגדות.

 • חבר רשום כחבר  בהתאגדות כמשמעו בתקנון שלה, החל במועד הדיון במועמדותו לרבות ותק ברצף של 5 שנים לפחות  הממלא כל חובותיו בהתאם.

 • במקרים מיוחדים, כמו קבלת ארגונים חדשים לשורות ההתאגדות תנאי הוותק הנדרש  יהיה נתון לשיקול הוועדה.

 

2. הגשת המלצה / המלצות על ידי חברי ההתאגדות ו/או מעסיקים.

3. כתב ההמלצה יהיה מנומק ויכלול: שם המועמד, תוארו, השכלתו, פעילותו והישגיו המקצועיים.

4. מתוך ההמלצות הראויות ולפי שיקול דעתם של חברי הועדה   יבחרו מידי שנה כשישה מועמדים- מהנדסים ו/או אקדמאים במקצעות הטכנולוגיים ,בדרך כלל מועמד אחד מכל ארגון לקבלת תואר באחד מבין התחומים הבאים: משרד תכנון, תעשיה וחברות במשק הישראלי, חברת החשמל לישראל, משרדי ממשלה, רשויות מוניציפליות, יועצי חשמל, המרת אנרגיה, בתי חולים ומתחמים, מיזוג אויר ואקדמיה. יתכנו גם תחומים משניים לאלה.

 

       

ד. קריטריונים להגשת המלצה ולבחירת מועמד לקבלת אות מפעל חיים  מטעם שר האנרגיה

1. תנאים למועמד מתאים:

 • בעל שיעור קומה מקצועי ברמה לאומית ובעל הישגים: בחדשנות, בתרומה למשק החשמל והאנרגיה , במדע, במחקר ופיתוח, בעיסוק בחינוך טכנולוגי ובהכשרת קהילה מקצועית.

 • המועמד התמיד שנים רבות בתחום הנדסת חשמל, הנדסת אלקטרוניקה, המרת אנרגיה, בהקמה ניהול וקידום מפעלים וחברות במשק הישראלי .

2. הגשת המלצה/ המלצות על ידי חברי ההתאגדות ו/או מעסיקים.

3. כתב ההמלצה יהיה מנומק ויכלול: שם המועמד, תוארו, השכלתו, פעילותו והישגיו המקצועיים.

4. מתוך ההמלצות הראויות על פי שיקול דעתם של חברי הוועדה יבחרו על ידה מידי שנה כשני מועמדים שהוועדה תמליץ  בפני שר תשתיות על הענקת האות.  

 

 

ה. תהליך ההודעה למועמד לאחר החלטת הועדה

 1.  בתום הבחירה ישלח יו"ר הוועדה הודעה למועמד.

 2.  המועמד הנבחר, יתבקש  לשלוח פרוט קורות חיים, כ-12 תמונות, רצוי גם קטע וידאו לפי בחירתו.

 3.  חומרים הנ"ל יכללו נושאים אישיים ופעילות מקצועית וציבורית לצורכי פרסום בעיתון ההתאגדות  ולמצגת שתוצג במהלך טקס חלוקת התעודות ובאתר ההתאגדות.

 4. בסמוך לטקס תישלח לנבחר הודעה בדבר פרטים על הטקס, הנחיות: לבוש, עליה לבמה, הושבה על  הבמה, הושבת בני המשפחה ועוד.

 

          רשם: אלישע אקשטיין

EILAT 2021-403.JPG
EILAT 2021-441 (2).JPG

מקבלי אות שר האנרגיה ותעודות עמית כבוד - 2021

EILAT 2021-402.JPG

Mission

bottom of page