top of page

הגשת התקצירים

תקציר מאמר יוגש באופן מקוון כפי שיוצג בהמשך. התקציר יוגש בעברית או באנגלית ויכיל עד 350 מילים, שם ההרצאה יוגש בעברית ובאנגלית ולא יחרוג מ-60 תווים בכל שפה. ניתן לבצע העתק/הדבק (copy / paste) מקובץ MS Word או להקלידו למקום המיועד בטופס המקוון. הגשת תקציר תלווה בפרטי יצירת קשר עם המגיש (מספר טלפון ודואר אלקטרוני). בתוכנית הכינוס יצוין לכל הרצאה שם המציג בלבד, מאמרים של הרצאות שהתקבלו ואושרו לכינוס ויפורסמו יכולים לכלול שמות של שותפים לכתיבת המאמר.

 

בנוסף יש להגיש:

  • תקציר קו"ח של מציג/ת המאמר.

  • תמונה דיגיטלית (בפורמט JPEG/PNG ברזולוציה גבוהה) של מציג/ת המאמר.
     

המגיש יסמן את הנושא העיקרי, מתוך רשימת הנושאים, אליו מוגש התקציר.

תקציר שלא הוגש באופן מקוון, שישלח בפקס, בדוא"ל או בדואר רגיל, לא יתקבל

 

עם הגשת התקציר יישלח אישור קליטה במערכת בדואר האלקטרוני. וועדת התכנית תבצע בדיקה ראשונית של התקצירים שיוגשו על פי לוח הזמנים המפורט בהמשך

הגשת המאמרים

מאמר ניתן להגיש לאחר קבלת אישור שיבוץ התקציר על ידי וועדת תכנית באמצעות טופס מקוון (על פי ההוראות שיצורפו לאישור התקציר) ועל פי לוחות הזמנים המפורטים למטה.

 

המאמר ייכתב בעברית או באנגלית. יוגש בתבנית MS Word על עמוד בגודל A4 עם שוליים של 25 מ"מ בארבעת צידי העמוד. הטקטס יכתב בגופן Arial, בגודל 12 נקודות ובמרווח של שורה בודדת. המאמר מוגבל ל-10 עמודים וכולל: תקציר, טבלאות, איורים, תמונות, גרפים ואזכורים. למאמרים שיוגשו בעברית יש לציין את הכותרת ושם המחבר גם באנגלית.

​הגשת המאמר מהווה מחויבות להציגו בכינוס במידה ויתקבל. על מציג מאמר להרשם כמשתתף בכינוס. הצגת מאמר בכינוס מהווה הסכמה לפרסומו של המאמר באתר הכינוס ובעלון ההתאגדות.

 

יש לוודא שתמונות המצורפות למאמר אינן מפרות זכויות יוצרים וכי יש למחבר זכות הפצה במדיה (מודפס או מקוון). ההתאגדות לא תישא באחריות של הפרת זכויות יוצרים.

הגשת המצגת 

את מצגת הכינוס יש להגיש לאחר קבלת אישור שיבוץ ההרצאה בתוכנית הכינוס באמצעות טופס מקוון (על פי ההוראות שיצורפו לאישור התקציר) וע"פ לוחות הזמנים המפורטים למטה. המצגת צריכה להיות בפורמט MS Power Point או כמצגת PDF, רצוי ביחס שקף 16:9.

המצגת תצורף לאתר הכינוס ועל המחבר לוודא שהחומר המוצג, כולל תמונות, אינו מפר זכויות יוצרים, המציגים קיבלו אישור שימוש בחומר ובמקרה ונדרש יינתן קרדיט לפי בקשת בעלי הזכויות. ההתאגדות לא תישא באחריות של הפרת זכויות יוצרים. 

תנאי הצגה בכינוס

משך ההרצאה בכינוס: 20 דקות.

  • קבלת התקציר על ידי וועדת התוכנית הינה בבחינת הצעה ראשונית להיכלל בתוכנית הכינוס. 

  • שיבוץ ההרצאה בתוכנית הכינוס מותנה בהרשמת המרצה לכינוס וכן מותנה בכמות תקצירים נוספים שהוגשו באותו נושא, כך שתתאפשר פתיחת מושב מתאים. 

  • קבלת תקציר מאפשרת הגשת מצגת ו/או לפרסום באתר הכינוס, בעלונים ובאתרי ההתאגדות.

  • למען הסר ספק, הודעת "מתקבל" אינה מהווה התחייבות מוועדות הכינוס להכללת ההרצאה בתוכנית הטכנית של הכינוס ו/או במושב מסוים. 

בלחיצה על "המשך" הנני מאשר/ת כי קראתי ואני מסכים/ה לתנאים הרשומים לעיל​

 הגשת מאמר/ מצגת
עד לתאריך

21.10.2022

אישור למגישים
עד לתאריך

21.8.2022

 הגשת תקצירים
עד לתאריך

21.7.2022

תאריכים חשובים

הכינוס השנתי 

8 - 11 בנובמבר 2022 | אילת

bottom of page